Polityka Ochrony Prywatności

1. VAGsklep Michał Nowakowski przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. VAGsklep Michał Nowakowski z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności VAGsklep Michał Nowakowski zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. VAGsklep Michał Nowakowski sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Mazparts.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów,
w związku z zakupami w Mazparts.pl jest VAGsklep Michał Nowakowski.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością VAGsklep Michał Nowakowski oraz Sklepu w zakresie Mazparts.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Mazparts.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klienci mogą przeglądać Mazparts.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez VAGsklep Michał Nowakowski i za zgodą Klientów.

6. W przypadku uzyskania przez VAGsklep Michał Nowakowski wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Mazparts.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, VAGsklep Michał Nowakowski może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. VAGsklep Michał Nowakowski zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy VAGsklep Michał Nowakowski zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez VAGsklep Michał Nowakowski danych osobowych innemu niż VAGsklep Michał Nowakowski administratorowi danych.

8. VAGsklep Michał Nowakowski zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. VAGsklep Michał Nowakowski oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. VAGsklep Michał Nowakowski może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec VAGsklep Michał Nowakowski lub też gdy VAGsklep Michał Nowakowski uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Mazparts.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

9. Dodatkowo, okazjonalnie, VAGsklep Michał Nowakowski za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Mazparts.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

10. VAGsklep Michał Nowakowski wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. VAGsklep Michał Nowakowski stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Mazparts.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Mazparts.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

.