1. Mazparts to sklep internetowy, dostępny w domenie Mazparts.pl, prowadzony przez VAGsklep Michał Nowakowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Centralnej 28, 02-271 Warszawa, posługującą się numerem NIP: 522-287-57-76 oraz REGON: 142436486 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą pod następującym adresem e-mail: biuro@mazparts.pl oraz numerem telefonu 506 195 029.

2. VAGsklep Michał Nowakowski prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie Mazparts.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 506 195 029 oraz elektronicznie pod adresem e-mail biuro@mazparts.pl.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego Mazparts.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu Mazparts.pl oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b. dostęp do poczty elektronicznej;
c. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego Mazparts.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Mazparts.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Mazparts.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego Mazparts.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu Mazparts.pl w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mazparts.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 506 195 029 lub pisemnie na adres VAGsklep Michał Nowakowski wskazany w pkt. 1 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez VAGsklep Michał Nowakowski w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji VAGsklep Michał Nowakowski niezwłocznie poinformuje Klienta.

7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Mazparts.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Mazparts.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

8. Wszystkie produkty dostępne w Mazparts.pl są fabrycznie nowe, chyba że w opisie przedmiotu stwierdzono inaczej, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma odpowiedzialność VAGsklep Michał Nowakowski z tytułu rękojmi jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

10. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Mazparts.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

11. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punkcie Odbioru Osobistego, który wykaz wskazany jest na stronie internetowej Mazparts.pl w zakładce Kontakt. Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w Mazparts.pl wskazanych w zakładce Wysyłka.

12. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a VAGsklep Michał Nowakowski dotycząca zakupu danego produktu w Mazparts.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Mazparts.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

13. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Mazparts.pl, VAGsklep Michał Nowakowski może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

14. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata). Numer konta bankowego do wpłaty znajduje się na stronie Mazparts.pl w zakładce Kontakt;

b. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera;

c. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu;

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia, dodatkowych kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności, w tym także o warunkach przesyłek zagranicznych można znaleźć na stronie Mazparts.pl w zakładce Wysyłka.

15. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Mazparts.pl, VAGsklep Michał Nowakowski zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

16. Czas dostawy produktów jest ustalany z nim indywidualnie na jego życzenie, ale wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu VAGsklep Michał Nowakowski informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

17. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

18. VAGsklep Michał Nowakowski odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 5561 – 5563 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

19. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:

a. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@mazparts.pl;

b. pisemnie na adres VAGsklep Michał Nowakowski podany w pkt. 1 Regulaminu.

20.1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

20.2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien,
na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

20.3.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji VAGsklep Michał Nowakowski zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

20.4. VAGsklep Michał Nowakowski rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni VAGsklep Michał Nowakowski nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

20.5. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt VAGsklep Michał Nowakowski

20.6. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

21. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że VAGsklep Michał Nowakowski niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez VAGsklep Michał Nowakowski albo VAGsklep Michał Nowakowski nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

22. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego na odległość produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

23. Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego zgodnie z ustawą z dnia 11 września  2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w mazparts.pl i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres biuro@mazparts.pl w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez VAGsklep Michał Nowakowski dokonanych przez Klienta zakupów.

24. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Mazparts.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Mazparts.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona potwierdzi jej otrzymanie. Wystosowane przez Mazparts.pl potwierdzenie otrzymania oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.

25. Podane przez Klientów dane osobowe VAGsklep Michał Nowakowski zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

26. VAGsklep Michał Nowakowski może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Mazparts.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez VAGsklep Michał Nowakowski, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Mazparts.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

27. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

28. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez VAGsklep Michał Nowakowski w ramach Mazparts.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
c.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
d. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

29. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Załącznik nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. VAGsklep Michał Nowakowski przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. VAGsklep Michał Nowakowski z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności VAGsklep Michał Nowakowski zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. VAGsklep Michał Nowakowski sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Mazparts.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów,
w związku z zakupami w Mazparts.pl jest VAGsklep Michał Nowakowski.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością VAGsklep Michał Nowakowski oraz Sklepu w zakresie Mazparts.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Mazparts.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klienci mogą przeglądać Mazparts.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez VAGsklep Michał Nowakowski i za zgodą Klientów.

6. W przypadku uzyskania przez VAGsklep Michał Nowakowski wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Mazparts.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, VAGsklep Michał Nowakowski może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

7. VAGsklep Michał Nowakowski zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy VAGsklep Michał Nowakowski zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez VAGsklep Michał Nowakowski danych osobowych innemu niż VAGsklep Michał Nowakowski administratorowi danych.

8. VAGsklep Michał Nowakowski zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. VAGsklep Michał Nowakowski oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. VAGsklep Michał Nowakowski może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec VAGsklep Michał Nowakowski lub też gdy VAGsklep Michał Nowakowski uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Mazparts.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

9. Dodatkowo, okazjonalnie, VAGsklep Michał Nowakowski za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Mazparts.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

10. VAGsklep Michał Nowakowski wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. VAGsklep Michał Nowakowski stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Mazparts.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Mazparts.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


ZAŁĄCZNIK nr 2
Prawo odstąpienia od umowy

Jeżeli jesteś Konsumentem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@mazparts.pl korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej lub wyślij go pocztą tradycyjną na adres podany w pkt. 1 regulaminu. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Przesyłkę nadaj na adres Punktu Odbioru Osobistego, który znajdziesz na stronie Mazparts.pl w zakładce Kontakt lub w przypadku produktów małogabarytowych dostarcz do Punktu Odbioru Osobistego osobiście. Punkt Odbioru Osobistego stanowi jedynie miejsce przyjęcia paczki do dalszej wysyłki. Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w siedzibie firmy. W Punkcie Odbioru Osobistego otrzymasz potwierdzenie przyjęcia produktu. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt na adres biuro@mazparts.pl lub pod numerem telefonu 506 195 029. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
VAGsklep Michał Nowakowski
ul. Centralna 28
02-271 Warszawa
biuro@mazparts.pl

Ja _____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy___.
Data zawarcia umowy to ___., data odbioru ___.

Imię i nazwisko ___.
Adres ___.
Data ___.